Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A., na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.”

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o wyborze dokonanym przez PGE Dystrybucja S.A. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.” Wynagrodzenie Emitenta zgodnie z zawiadomieniem Zamawiającego wynosi 15.895.000,00 zł netto. tj. 19.550.850,00 zł brutto. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.