Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A. na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 lipca 2023 r., otrzymał informację o wyborze dokonanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska, umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A. Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 13.485.000,00 zł netto. O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.