Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) informuje, że w dniu 28.04.2023 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze dokonanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie. Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 16 237 395,18 zł netto, tj. 19 971 996,07 zł brutto. O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.