Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu na wykonanie zadania pn.: „ „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę CSWLąd Poznań”

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2023 r., otrzymał informację o wyborze dokonanym przez  Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta, jako Liderem Konsorcjum, w składzie: Atrem S.A.- Przedsiębiorstwo „Hydro-Gaz Swarzędz” Przemysław Wojtkiewicz (Partner Konsorcjum), w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę CSWLąd Poznań”.

 

Wynagrodzenie Konsorcjum ujęte w ofercie Konsorcjum wynosi 61.217.100,00 zł brutto. Wartość prac Emitenta ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi 44.678.072,32 zł brutto.

 

W przypadku zawarcia Umowy Konsorcjum z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Konsorcjum, Emitent poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.