Powołanie nowego Członka Zarządu Emitenta

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2023 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki, z dniem 01 lipca 2023 r., nowego Członka Zarządu Spółki, Pana Dariusza Jarka, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Jarek: 1) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem ATREM S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organów spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Życiorys Pana Dariusza Jarka stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Załącznik - życiorys