Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 września 2023 roku

Zarząd spółki ATREM S.A. (dalej „Emitent”) informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych Emitenta, za okres od 01 stycznia do 30 września 2023 roku. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną Emitenta i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Emitenta. Szacowane przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2023 roku: 95,07 mln PLN. Zrealizowane przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2022 roku: 88,38 mln PLN. Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów przez Zarząd Emitenta, danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów. Prezentowane dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.