Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2023 r.

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2023 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 5 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Na wniosek Akcjonariusza, spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., dokonano zmiany treści uchwały w stosunku do propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 przewidzianej w pkt 12 porządku obrad poprzez ustalenie, że zysk netto za 2022 rok w kwocie 2.530 tys. zł przeznaczyć w części, tj. w kwocie 1.015.308,69 zł, tj. 0,11 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Ustalono, że dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r., zaś termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r. Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał. Podstawa prawna: Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757). Załącznik - uchwały