Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje niniejszym treść opóźnionej informacji poufnej z dnia 14 marca 2023 r.: Temat: Otrzymanie informacji ze strony spółki SEEN Technologie Sp. z o.o. o warunkowym wyborze oferty konsorcjum z udziałem Emitenta, na realizację zadania na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także "Emitentem"), informuje o otrzymaniu przez Prezesa Zarządu Emitenta w dniu 13 marca 2023 r. informacji ze strony Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. - lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta - o warunkowym wyborze oferty Konsorcjum ze strony spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., na realizację zadania na wykonanie w formule „pod klucz” - EPC kompletny i nowoczesny zespół Instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. W ramach oferty Konsorcjum, wynagrodzenie Emitenta za realizację jego zadań w ramach realizacji przedmiotu umowy, wynosi 253.437.581,96 PLN netto. Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10:30, na podstawie art. 17 ust. 4 MAR ("Informacje poufna"). Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej została podjęta przez Zarząd Emitenta, ze względu na zobowiązanie Emitenta do zachowania poufności oraz zagrożenie dla interesów Emitenta, w przypadku ujawnienia publicznie informacji poufnej. Ponadto opóźnienie podania do wiadomości informacji poufnej prawdopodobnie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej oraz zapewniono poufność informacji. W prawnie uzasadnionym interesie Spółki było utrzymanie w tajemnicy informacji poufnej, albowiem ujawnienie informacji poufnej wbrew zobowiązaniu Spółki do zachowania poufności przed zawarciem umowy, mogło narazić proces zawarcia umowy na niepowodzenie. Zważywszy na fakt, że Emitent przed ujawnieniem niniejszej informacji poufnej opublikował raport nr 9/2023 z dnia 29 marca 2023 r., ujawniając informację o zawarciu umowy o której mowa powyższej, przestały istnieć podstawy do utrzymania tej informacji poufnej w poufności. Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.