Wejście w życie umowy z animatorem akcji Spółki

Zarząd spółki Atrem S.A. („Spółka”) informuje o wejściu w życie w dniu 01 stycznia 2023 r. umowy zawartej przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie w Warszawie, na pełnienie funkcji animatora akcji emitenta dla akcji Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym strony umowy posiadają prawo do jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.