Zawarcie aneksu do umowy z Enea Operator Sp. z o.o. pn.: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką" lub „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu przez Emitenta z Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwana „Zamawiającym”), aneksu do kontraktu realizowanego w Segmencie Elektroenergetyka, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” („Umowa”), zgodnie z którym strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie Spółki za roboty budowlane zostanie zwiększone o kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 19.02.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 18.03.2022 r., Emitent informuje, że w związku z zawiązanymi rezerwami na straty poniesione w związku z realizacją Umowy i zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy, w/w wynagrodzenie niemal w całości wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.