Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 07 lipca 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu umowy datowanej na 24 lipca 2023 r. z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (dalej zwanym Zamawiającym), na wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska, umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A. Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 13.485.000,00 zł netto. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z Umową. całkowita odpowiedzialność Emitenta z tytułu naliczonych kar umownych ograniczona jest do 40% wynagrodzenia umownego netto, nie wliczając kar za odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.