Zawarcie przez Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 07 lutego 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 07 marca 2023 r. zawarł z Enea Operator Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pn: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”. Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 14.180.000 zł netto. Termin zakończenia robót określony w Umowie wynosi nie więcej niż 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron umowy nie może przekroczyć 20% w/w wynagrodzenia. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.