Zawarcie przez Emitenta umowy z Porr S.A. na wykonanie części instalacji teletechnicznych przez Emitenta, przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2023 r., otrzymał informację o podpisanej przez Porr Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Zamawiającym) umowie na wykonanie części instalacji teletechnicznych przez Emitenta przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Wartość wynagrodzenia Emitenta wynosi 27.590.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Przewidywany termin odbioru przez inwestora ustalono na dzień 23.12.2023 r. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa o wartości 5% wynagrodzenia umownego. Łączny limit kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy ustalono na poziomie 15% wartości wynagrodzenia netto. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.