Zawarcie przez Emitenta z mBank S.A. umowy ramowej dla linii wieloproduktowej

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2023 r., otrzymał informację o podpisanej przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Bankiem), zawartej przez Emitenta z Bankiem, umowie ramowej dla linii wieloproduktowej, obejmującej kredyt obrotowy na finansowanie i refinansowanie wydatków Emitenta na realizację zawartej Umowy z dnia 29.03.2023 r., pomiędzy PKN ORLEN S.A. a SEEN Technologie Sp. z o.o oraz Emitentem, tj. na wykonanie w formule „pod klucz” – EPC kompletny i nowoczesny zespół Instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Emitent ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 30.000.000,00 PLN. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.