Zawarcie umowy przez Emitenta z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 02

listopada 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2023 r., jako wykonawca zawarł z

ENEA Operator Sp. z o.o. jako zamawiającym, umowę na wybudowanie stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z

linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.

 

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w Umowie wynosi 39.023.577,24 zł netto, powiększone o należny podatek VAT.

Strony ustaliły w Umowie, że termin zakończenia robót wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

 

Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości

wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania ponad wartość zastrzeżonych kar umownych.

Zapisy Umowy nie odbiegają od standardowych w tego typu umowach.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego

dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE