Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z PKN ORLEN S.A., na realizację zadania na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem lub Spółką) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2023 r., Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: SEEN Technologie Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Atrem S.A. – Partner Konsorcjum, zawarło umowę ze spółką Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej zwany Zamawiającym), na wykonanie w formule „pod klucz” - EPC kompletny i nowoczesny zespół Instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wartość wynagrodzenia Emitenta w ramach Konsorcjum wynosi 253.437.581,96 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 96/100) netto. Wartość wynagrodzenia całego w/w Konsorcjum wynosi 1.270.361.875,00 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) netto. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie gwarancja bankowa o wartości 10% wynagrodzenia netto. Członkowie Konsorcjum odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie. Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty 12% wartości wynagrodzenia netto. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.