Zawarcie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., że w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2023 r., zawarła jako wykonawca z ENEA Operator Sp. z o.o. jako zamawiającym, umowę na zaprojektowanie i wykonanie GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV.

 

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 38.129.268,29 zł netto, powiększone o należny podatek VAT.

 

Strony ustaliły w Umowie, że termin zakończenia robót wynosi 120 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

 

Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania ponad wartość zastrzeżonych kar umownych.  

 

Zapisy Umowy nie odbiegają od standardowych w tego typu umowach.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.