Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 listopada 2023 r., Spółka otrzymała ze strony pełnomocnika spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwany Zamawiającym), wezwanie do zapłaty kwoty 12.843.942,90 PLN (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 90/100) tytułem kar umownych naliczonych Spółce, zdaniem Zamawiającego, za nienależyte wykonywanie obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na podstawie umowy z dnia 10 kwietnia 2015 r,, na wykonanie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego” (zwanej dalej Umową). Zamawiający nie wskazał sposobu naliczenia kar umownych, tym bardziej, że wartość wynagrodzenie Spółki wynikająca z Umowy wynosiła łącznie 6.728.100,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100) brutto.

 

Zamawiający nie wskazał także szczegółowej podstawy naliczenia kar umownych, ani zdarzeń w okresie gwarancji i rękojmi, które uzasadniałyby takie roszczenie. Niemniej Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że należycie wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy w okresie gwarancji i rękojmi, tym samym uznaje roszczenia Zamawiającego za całkowicie bezzasadne.

 

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.