Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022

Zarząd spółki ATREM S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji okresowego raportu rocznego za rok 2022 z dnia 6 kwietnia 2023 r. na dzień 3 kwietnia 2023 Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.