Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu

Aktualny stan posiadania akcji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., ustalony w oparciu o zawiadomienia określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się następująco:

 Liczba akcji/ głosów na WZAudział % akcji/ głosów na WZA
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.6 618 18471,70%
Konrad Śniatała513 0005,56%
Pozostali2 098 89522,74%
% akcji / % głosów na WZA:71,7%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 230 079 akcji, w tym:

  • 4 655 600 akcji serii A imiennych,
  • 1 370 000 akcji serii A na okaziciela,
  • 209 800 akcji serii B na okaziciela,
  • 2 994 679 akcji serii C na okaziciela.