Kalendarium

Kalendarium Inwestora: 2024

22 listopada 2024 - Raport kwartalny za III kwartał 2024 r.

23 października 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego

27 sierpnia 2023 - Raport za I półrocze 2023 r.

28 lipca 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego

27 maja 2024 - Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

28 kwietnia 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego

22 marca 2024 - Raport roczny za 2023 r.

21 lutego 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego

Okresy zamknięte

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku), okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego. Osoby, które pełnią obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, nie mogą dokonywać w tym czasie żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.