FAQ

AKCJE I DYWIDENDA

Jak mogę kupić akcje Atrem S.A.?

Jeśli jeszcze nie posiadasz rachunku inwestycyjnego, należy założyć go w wybranym domu maklerskim. Po założeniu rachunku i zasileniu go w środki finansowe, można rozpocząć składanie zleceń, czyli kupowanie i sprzedawanie akcji wybranej spółki.

Czy mogę kupić akcje bezpośrednio od spółki?

Nie, spółka notowana jest na rynku regulowanym, w związku z czym, akcje nabywać można wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Spółka nie prowadzi i nie może prowadzić sprzedaży bezpośredniej poza rynkiem.

Na jakich giełdach i od kiedy jest notowany Atrem?

Atrem jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. 

Czy obecnie istnieją jakieś akcje uprzywilejowane?

Nie, spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych.

Czy spółka wypłaca dywidendę?

Atrem w ciągu ostatniej dekady wypłacił prawie 10 milionów złotych dywidendy, z czego ponad 6 mln w rekordowym pod tym względem 2022 roku.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W jakich branżach działa Atrem?

Atrem prowadzi działalność w dwóch segmentach: automatyki oraz elektroenergetyki. W ich ramach znajdują się także kontrakty związane np. z odnawialnymi źródłami energii czy gazownictwem.

Jakie są przewagi konkurencyjne Atremu?

Duże doświadczenie spółki w projektach związanych z energetyką i gazownictwem trudno długoterminowo  oceniać inaczej niż pozytywnie - tutaj potrzeby inwestycyjne są niezmiennie bardzo duże. Wynikają ze zmian w miksie energetycznym, konieczności inwestycji w związku z rozwojem OZE, ale i modernizacji infrastruktury przemysłowej, przesyłowej i dystrybucyjnej.

 

Atrem wykorzystuje także swoje przewagi konkurencyjne w sektorze automatyki. Spółka posiada tu specjalistyczne kompetencje, referencje oraz poświadczenia bezpieczeństwa, pozwalające jej pracować przy niszowych projektach, w tym realizowanych dla przemysłu wojskowego. Nie bez znaczenia jest tu też fakt pozostawania polską spółką, której transparentność dodatkowo podkreśla fakt notowania na warszawskiej giełdzie.

Jakie najciekawsze realizacje ma swoim portfolio Atrem?

Portfolio spółki jest w tym momencie bardzo szerokie i zawiera wiele realizacji istotnych dla kraju pod względem gospodarczym, jak i ciekawych ze względu na ich istotę. Należą do nich m.in.: praca przy rozbudowie Tłoczni Gazu Odolanów, elementu projektu Baltic Pipe; realizacja jako lider konsorcjum Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu; liczne kontrakty z sektora energetycznego realizowane dla spółek takich jak Enea i PGE Dystrybucja 

 

Wśród obecnie realizowanych inwestycji, wyróżniają się takie kontrakty jak kontrakt z Metrem Warszawskim na realizację systemów ochrony tunelu; z Wodami Polskimi na systemy pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych, czy kontrakt na rozbudowie zakładu Orlenu o rekordowej wartości.

Jakie korzyści czerpie Atrem z bycia częścią Grupy Kapitałowej IMMOBILE?

Spółka zamierza dobrze wykorzystać potencjał jakim dysponuje funkcjonując w ramach tego konglomeratu, optymalizując koszty i wykorzystując dostępne synergie. Atrem jest częścią Grupy Kapitałowej IMMOBILE od kwietnia 2021 r.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kiedy odbywają się Walne Zgromadzenia spółki?

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, tak jak większości spółek notowanych na GPW, od wielu lat odbywają się każdego roku w czerwcu. Ponadto spółka zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia każdorazowo, kiedy zaistnieje potrzeba podjęcia przez większość akcjonariuszy istotnej dla spółki decyzji.

Co się robi na WZA?

Na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach (ZWZA) podejmuje się co roku takie decyzje jak zatwierdzenie sprawozdań spółki (finansowego, zarządu, rady nadzorczej itd.) czy udzielenie absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej. Ponadto na ZWZA, jak i nadzwyczajnych WZA, zgromadzeni akcjonariusze głosują w istotnych dla spółki kwestiach.

Jak mogę zarejestrować się na WZA Atremu? Czy to kosztuje?

Po zasięgnięciu informacji o zwołaniu nowego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz powinien skontaktować się z domem maklerskim prowadzącym jego rachunek i złożyć dyspozycję rejestracji na WZA. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub w niektórych instytucjach online za pomocą aplikacji. Koszt rejestracji zależy od cennika danego domy maklerskiego, zazwyczaj jest to 30-50 zł.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PRZEPŁYW INFORMACJI

W jakich częstotliwościach/kiedy spółka wypuszcza sprawozdania finansowe?

Spółka publikuje raport roczne, półroczne oraz kwartalne (za I oraz III kwartał). Dokładny terminarz publikacji znaleźć można w dziale Kalendarium.

Gdzie mogę znaleźć sprawozdania finansowe lub wysłuchać ich omówienia?

Sprawozdania finansowe spółki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej w dziale Raporty Okresowe. Notatki prasowe streszczające wyniki publikujemy w dziale Aktualności, a omówienia w formie video, dostępne są na kanale YouTube 'GK_IMMOBILE'. W przypadku dodatkowych pytań na temat raportów czy działalności spółki, zapraszamy do kontaktu.

Jak mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat spółki?

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Linkedin oraz kanału na YouTube. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem relacji inwestorskich spółki, za pośrednictwem którego można przekazać pytania lub umówić się na osobiste spotkanie z zarządem w siedzibie spółki, spotkanie online lub rozmowę telefoniczną.